Представяне на проект CB006.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство на Дупница и Крива Паланка“, изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA република България-република Северна Македония, CCI NO 2014TC16I5CB006

Партньори по проекта

Водещ партньор (Проектен партньор 1): Община Дупница
https://www.dupnitsa.bg/

Проектен партньор 2: Община Крива Паланка
http://www.krivapalanka.gov.mk/

Идеята за проекта бе разработена в тясно сътрудничество и чрез събиране на идеи, проучване на проблемите и нуждите на включените в него партньори. В резултат на това представеното проектно предложение интегрира действията и приоритетите на заинтересованите страни от двете страни на границата. При неговото разписване бе спазен и критерият за съвместно развитие – предложението обединява визията на всички партньори.
Същността на проекта бе да инвестира в ефективната валоризация и ефикасното управление на културното и историческо наследство на обхванатата от него територия, насърчаване на балансирано развитие на историческия туризъм, като по този начин да бъдат подкрепени благоприятните условия за разнообразен туризъм в граничната зона.
Посредством популяризиране на културното наследство в Дупница и Крива Паланка чрез модерни технологии позволи да бъде създадена платформа, където посетителите и туристите да намират информация за културните паметници и събития в двете общини.
На разработеният проектен сайт можете да откриете подробна информация за двата основни обекта – Часовниковата кула в град Дупница и манастир „Свети Йоаким Осоговски“ в Крива паланка.
Проектът подкрепя по-активни модели на управление, които са по-подходящи за съвременна Европа, чрез по-голямо участие на частния сектор и гражданското общество. Този модел е основният елемент на интегриран подход към опазването и използването на културното наследство. Този проект „пренася“ познания за съвременните маркетингови практики за популяризиране на „скрити“ туристически обекти. Проектът насърчава устойчивите модели на опазване и обновяване на исторически обекти и насърчава икономическото развитие на региона, основана на познания за използване на общото наследство и иновации в обновяването и реставрацията. Мерките в рамките на проекта подпомагат дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на туристическия сектор чрез проучване на сътрудничеството в полза на региона посредством ново развитие и инвестиции. Една от основните му цели е подобряване на туризма, популяризиране на културното наследство, като и задълбочаване и развитие на връзката между общностите в граничните райони.
В рамките на проекта са реализирани следните основни дейности:
– Реконструкция на 2 пешеходни пътеки от Крива паланка до манастира “Св. Йоаким Осоговски”, който е главната туристическа атракция в община Крива паланка.
– Реконструкция на историческата часовникова кула в Дупница включваща: реставрация и консервация на вътрешната и външната дървена конструкция и панели; укрепване на кулата; реставрация на каменните фасади; подобряване на района около кулата. Доставен бе и нов часовников механизъм.
– Провеждане на проучване на съвременни маркетингови практики за популяризиране на по-малко известни туристически обекти.
– Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на “скритите” исторически и културни обекти сред младите туристи.
– Организиране на обучение за популяризиране на “скрити” исторически и културни обекти сред младите туристи.
– Организиране на фестивал в близост до манастира “Св. Йоаким Осоговски” за привличане на повече внимание и участие.
– Насърчаване на културното наследство в Дупница и Крива Паланка чрез съвременни технологии, посредством които посетителите и туристите могат да намерят информация за културните паметници, събития и други атракции в двете общини.
Проектът има заложена цел непрекъснатото разработване на нови проекти и програми, които да бъдат насочени към исторически обекти с голямо значение, но по-малко известни, както и тяхното валоризиране и използване. Проектът инициира нови стратегии, нов подход и изследователски и иновационни програми в региона за „скрити“ туристически обекти.
Проектът подкрепя и по-активни модели на управление, които са по-подходящи за съвременна Европа, чрез по-голямо участие на частния сектор и гражданското общество. Този модел е основният елемент на интегриран подход към опазването и използването на културното наследство, който може да се използва във всеки регион.
Освен това този проект пренася задълбочените познания за съвременните маркетингови практики за популяризиране на „скрити“ туристически обекти в професионална сфера.
Проекта бе реализиран в рамките на 24 месеца с общ бюджет от 459 435.02 евро.


Visit counter For Websites