Политика за защита на личните данни

Въведение

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази страница обяснява какво ще направим с личните ви данни.

Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирана, съхранявана и използвана: името ви и (евентуално) имейл адреса ви, които въвеждате при извършване на публикация в секция „Фотодневници“; информация, която предоставяте в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет – снимков материал и текстово съдържание на публикациите ви; информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

Използване на личната Ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите уточнени в съответните страници на уебсайта („Фотодневници“), а именно: публикуване на потребителски снимков и текстови материал, без посочване на неговият автор.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг.

Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни само и единствено на нашите служители или на представители на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България Северна Македония.

Може да оповестим личната ви информация:

  • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
  • във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
  •  за да установим, упражним или защитим нашите;
  • при съдебно разпореждане или на друг орган със сходна степен на оторизация, който може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази страница, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Запазване на лична информация

Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Събраните лични данни ще бъдат съхранявани до изтичане на:

  • за данните, събрани в рамките на периода за устойчивост на проект CB006.2.21.150  „Sustainable utilization of cultural heritage of Dupnitsa and Kriva Palanka„ ­ до неговото изтичане;
  • за всички последващи данни периода на съхранение ще е не повече от 12 (дванадесет) месеца;

Защита на личната ви информация

Ще предприемем разумни, технически възможни и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме пълна и безусловна сигурност на данни, изпратени по интернет.

Изменения

Възможни са промени на тази страница, които да са свързани с актуализация на законодателството, промяна версията на този уебсайт или др. Можете да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени в нея.

Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас.

Можем да запазим лична информация, която сте предоставили, до степента, позволена от закона.

При използване функционалностите на страницата „Фотодневници“ изрично се съгласявате за това да използваме личната ви информация за целите на изпълнение на проект CB006.2.21.150  „Sustainable utilization of cultural heritage of Dupnitsa and Kriva Palanka„.